Obrasci za neprofitne organizacije

Kada se neprofitna organizacija registrira pri Uredu za ošće poslove u svojoj županiji, mora još dobiti svoj RNO broj. Detalji na linku http://www.mfin.hr/hr/neprofitno-racunovodstvo

Prve tri godine udruga mora voditi DVOJNO KNJIGOVODSTVO a nakon toga ukoliko je ostvarila promet manji od 230.000,00 kn može izabrati da li će voditi i dalje dvojno knjigovodstvo ili jednostavno knjigovodstvo.

Ovo su prema zakonu o računovodstvu obvezne pomoćne evidencije koje svaka udruga mora voditi:

Članak 6.
(1) Pomoćne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije poslovnih događaja koji
su u glavnoj knjizi iskazani sintetički i druge pomoćne evidencije o stanju i
promjenama imovine i obveza za potrebe nadzora i praćenja poslovanja.
(2) Neprofitne organizacije obvezno vode sljedeće pomoćne knjige:
1. dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i
otpisana) te s drugim potrebnim podacima,
2. kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po
vrsti, količini i vrijednosti,
3. financijske imovine i obveza, i to:
potraživanja i obveza (po subjektima, računima, pojedinačnim iznosima,
rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr.), primljenih i izdanih
vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata (po vrstama,
subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima), potraživanja i
obveza po osnovi primljenih i danih zajmova i kredita (po vrstama,
subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, obračunatim kamatama).
(3) Pored pomoćnih knjiga iz stavka 2. ovog članka, neprofitne organizacije vode:
– knjigu (dnevnik) blagajni (kunska, devizna, porto i druge),
– evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija,
– evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila,
– knjigu izlaznih računa,
– knjigu ulaznih računa te
–ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim
potrebama.
(4) Posebne pomoćne knjige i analitičke evidencije iz stavaka 2. i 3. ovog članka ne
moraju se voditi ako obveznik iz članka 2. ove Uredbe izravnim raščlanjivanjem
stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke.

Blagajnički izvještaj

2014 EVIDENCIJA PUTNIH NALOGA.xlsx

2014 KNJIGA URA I IRA

/2014 LOCCO VOZNJA

2014 PUTNI RADNI LIST

ugovor o djelu

Obrazac TO - Evidencija tražbina i obveza

Ukoliko udruga ima vlastito vozilo onda se priznaju računi za gorivo u trošak i za refundaciju takvih troškova ne treba popunjavati JOPPD.

Ukoliko volonter udruge koristi svoje vlastito - privatno - vozilo, može mu se isplatiti naknada za putne troškove u visini max. 2,00 kn po pređenom kilometru. Takve isplate moraju biti popraćeni putnim nalozima, obračunima locco vožnje i sl. i njihova isplata bez obzira na način isplate, prikazuju se u JOPPD obrascu.

 

 

Fotografije

2