Detaljan opis DOH obrasca za 2018.godinu

04.02.2018. 19:38

Zbog čestih upita da li naš DOH obrazac vrši samostalne izračune izradili smo brošuru sa detaljima oko mogućnostima našeg obrasca.

DOH OBRAZAC ZA 2018.GODINU

DOH obrazac sa pripadajućim prilozima

 Osim samog DOH obrasca koji ima ugrađene formule za izračune u prilogu se nalaze slijedeći dodaci:

 P-PPI obrazac sa pripadajućem dodatnim izvještajem putem kojega se može utvrditi i kontrolirati razlika između prometa žiro računa primitaka koje nisu prijavljene kao prihod putem žiro računa i putem gotovine. 

 Obrazac TZ, KD, SR, OKFŠ za izradu temeljnog izračuna i ručnog unos podataka u e-poreznu.

 Kontrola kumulativa PDV obrazaca – kako više ne postoji PDV-K obrazac moguće je putem kontrole kumulativa PDV obrazaca utvrditi u kojem mjesecu je došlo do greške u PDV obrascu i izvršiti korekciju.  Uz kumulativ PDV-a provjerava se i PPO obrazac i točnost predaje po tromjesečnim obračunima.

 SDI obrazac sa pripadajućim izjavama. Ukoliko nema SDI obrasca, pripremljena je izjava za poreznu da nije bilo nabavke opreme. Obračun amortizacije po SDI obrascu se automatski upisuje u P-PPI obrazac pod izdatke otpisa.

 

Izjava o primicima i izdacima u naravi, kao prilog uz P-PPI obrazac.

 Obrazac otuđenja kao prilog obrazloženja primitaka od otuđenja u slučaju da se prijavljuje manjak ili prilikom zatvaranja obrta.

 Kontrola IRA – Obrazac ima ugrađen kontrolni obrazac koji uspoređuje primitak po kumulativu PDV- obrazaca sa primicima u P-PPI obrascu posebno po svim tarifnim brojevima.

Kontrola URA - Obrazac ima ugrađen kontrolni obrazac koji uspoređuje izdatke po kumulativu PDV- obrazaca  i izdagtaka u P-PPi obrascu posebno po svim tarifnim brojevima. Razlika se pojavljuje kada se iz izdataka izuzima nabavljena oprema tijekom poslovne godine. Kontrolni obrazac također omogućuje izradu tabele sa popisom izuzete opreme , bilo da je plaćena u cijelosti ili putem financijskog leasing-a. Tabela služi za provjeru razlike u PDV-u po pizdacima i upisane opreme u SDI  obrazac tijekom poslovne godine.

 Vaš OASIS Team

Brošura u PDF formatu: brošura DOH obrazac

Arhiva vijesti